Rezerwacja - skontatkuj się z nami:tel.: +48 500 393 005


Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego FORMATOR

Drodzy Goście!

Przed przybyciem na teren Ośrodka uprasza się o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin ten ma na celu służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku, a co za tym idzie sprawnej organizacji czynności związanych z pobytem.

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, a także przepisów przeciwpożarowych oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do poleceń administratora obiektu.
 2. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Klientów zasad zawartych w regulaminie.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i trwa do godziny 10.00 dnia następnego.
  Postanowienia dodatkowe:
  W zależności od stanu obłożenia obiektu czasami istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania lub późniejszego wykwaterowania gości, fakt ten należy jednak odpowiednio wcześniej zgłosić zarządcy obiektu, wiąże się to także z dodatkowymi opłatami, które kształtują się następująco:
  • zakwaterowanie: każda dodatkowa (rozpoczęta) godzina przed godziną 16.00 to koszt 50zł,
  • wykwaterowanie: każda dodatkowa (rozpoczęta) godzina po godzinie 10.00 to koszt 50zł,
  • koszt zakwaterowania przed godziną 12.00 lub wykwaterowania po godzinie 14.00 liczony jest jako koszt pełnej doby według aktualnego cennika dla danego domku.
  Uwaga:
  Meldunki odbywają się od godziny 16.00 do godziny 20.00 dnia bieżącego (istnieje techniczna możliwość zakwaterowania w godzinach późniejszych, jednakże sytuacja taka musi zostać odpowiednio wcześniej zgłoszona zarządcy obiektu), jeśli w wyznaczonym terminie i czasie osoba, która dokonała rezerwacji nie pojawi się na obiekcie, a dodatkowo wcześniej nie został zgłoszony fakt późniejszego przybycia, rezerwacja zostaje uznana za nieaktualną.
 4. Po przyjeździe do Ośrodka, w celu zameldowania, należy na wstępie okazać ważny dokument tożsamości.
 5. Do korzystania z usług Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem:
  • zadatek płatny z góry w momencie dokonania rezerwacji,
  • wysokość zadatku wynosi odpowiednio 30% całkowitej kwoty wynikającej z długości pobytu, jednakże minimalna jego wartość obejmuje tutaj koszt równoważny co najmniej dwóm dobom pobytu,
  • zadatek przepada w momencie wcześniejszej rezygnacji z usługi.
 6. Opłatę za pobyt, będącą różnicą kwoty całkowitej i wpłaconego wcześniej zadatku uregulować należy najpóźniej w pierwszym dniu pobytu podczas dokonywania czynności związanych z meldunkiem.
 7. Ośrodek pobiera dodatkowo opłatę za zużytą energię elektryczną w kwocie zgodnej z kwotą podaną w cenniku.
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 150zł, która zwracana jest po odbiorze domku, przy czynnościach związanych z wymeldowaniem w ostatnim dniu pobytu.
 9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu, po dokonaniu rezerwacji nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu, a co za tym idzie zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 10. Całodobowo na terenie Ośrodka przebywać mogą wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu według obowiązujących stawek.
 11. W przypadku chęci zakwaterowania w domku większej ilości osób niż przewidziana jest w regulaminie, należy skontaktować się wcześniej z administratorem obiektu, celem dokonania dodatkowych ustaleń, które przeważenie wyglądają następująco:
  • każda dodatkowa osoba wiąże się z dopłatą 50zł/doba,
  • w przypadku nie dokonania wcześniejszego zgłoszenia dodatkowych osób, za każdą taką osobę doliczana jest dopłata w wysokości 100zł/doba,
  • w przypadku wystąpienia sytuacji, w której dodatkowe osoby nie były zgłoszone przed przyjazdem, oraz nie zostały zgłoszone najpóźniej w dniu przyjazdu, cała grupa łącznie z wynajmującymi zostaje wydalona z Ośrodka w trybie natychmiastowym, bez zwrotu jakichkolwiek poniesionych wcześniej kosztów,
  • nie ma limitów wiekowych, stąd też dzieci niezależnie od wieku liczone są również jako dodatkowe osoby.
 12. Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Ośrodka dozwolone jest tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu przez administratora obiektu, po powiadomieniu go wcześniej o tym fakcie.
  Postanowienia dodatkowe:
  • miejsce parkingowe na terenie Ośrodka (po wcześniejszym zgłoszeniu) - 15zł/doba,
  • miejsca parkingowe (nie podlegające dodatkowej opłacie) znajdują się przed terenem Ośrodka,
  • zakaz wjazdu i parkowania na terenie Ośrodka samochodów, które nie zostały wcześniej zgłoszone, a tym samym nie należą do wynajmujących,
   lub należą do ich gości (samochody takie zostaną odholowane na koszt właścicieli),
  • zabrania się wjazdu samochodami pomiędzy domki.
 13. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uiścił on należną opłatę.
 14. W dniu zakończenia pobytu, bezpośrednio przed wyjazdem należy zgłosić się do administratora obiektu, celem dokonania odbioru domku i wymeldowania.
 15. Uprasza się o zachowanie należytego porządku zarówno na terenie Ośrodka, jak i w samym domku, a także jego bezpośrednim sąsiedztwie. Działanie takie pozwoli uniknąć wszelkiego rodzaju komplikacji i nieporozumień podczas czynności związanych z odbiorem.
 16. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach od 22.00 do 6.00.
 17. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest w Ośrodku wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 18. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez gości zarówno na terenie Ośrodka jak i w samych domkach, przez co wnosi się tutaj o zachowanie należytej staranności, związanej szczególnie z dbałością o zamykanie domków pod swoją nieobecność.
 19. Osoby zakłócające spokój lub nieprzestrzegające regulaminu, a także osoby korzystające z powierzonego im mienia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, mogą zostać obciążone przez administratora obiektu stosownymi karami finansowymi, adekwatnymi do wyrządzonych szkód. Ponadto w przypadku stwierdzania rażącego złamania regulaminu osoby takie w trybie natychmiastowym zostają usunięte z terenu Ośrodka, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej kosztów.
 20. Uprasza się, aby wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia znajdującego się na terenie Ośrodka zgłaszane były na bieżąco bezpośrednio administratorowi obiektu.
 21. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętów, a także wszelkie awarie wynikające jednoznacznie z winy Klienta, zobowiązują Go do pokrycia kosztów napraw, oraz wymiany uszkodzonych urządzeń. Koszta te rozliczane są na miejscu.
  Uwaga:
  Kategorycznie zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw we własnym zakresie.
 22. Zgubienie kluczy od domku, powoduje powstanie obowiązku uiszczenia opłaty za wymianę zamka. Opłata ta wynosi 100zł.
 23. Zabrania się palenia zarówno w samych domkach jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
 24. Uprasza się o niekorzystanie z własnych urządzeń elektrycznych, które nie znajdują się na wyposażeniu domków, dotyczy to w szczególności urządzeń o wysokim poborze mocy.
 25. Rozpalanie grilla powinno odbywać się z zachowaniem bezpiecznej odległości od domku, chroniącej przed przypadkowym zaprószeniem pożaru.
 26. Administrator Ośrodka zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających lub takich, które zachowują się w sposób agresywny.
 27. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać w kontenerach znajdujących się w wyznaczonym na terenie Ośrodka miejscu.
 28. Zakaz mocowania czegokolwiek do konstrukcji domków.
 29. Zakaz przestawiania oraz przesuwania mebli.
 30. Zakaz rozbijania namiotów na terenie Ośrodka.
 31. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wczasowiczów, osoby niebędące klientami Ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie, aczkolwiek dopuszcza się tutaj możliwość odwiedzin Gości przez osoby trzecie. Fakt ten jednak powinien zostać odpowiednio wcześniej zgłoszony administratorowi obiektu. W takim przypadku Klient Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie nieprawidłowości będące wynikiem tychże odwiedzin.
  Postanowienia dodatkowe:
  • osoby trzecie zobowiązane są do opuszczeni terenu ośrodka najpóźniej do godziny 22.00,
  • obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu oraz parkowania pojazdów osób trzecich na terenie Ośrodka.
 32. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku wiąże się z dodatkowa opłatą i możliwy jest jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, a co za tym idzie otrzymaniu wstępnej zgody jeszcze przed dokonaniem rezerwacji. Po przyjeździe administrator obiektu zobowiązany jest do weryfikacji danego zgłoszenia ze stanem faktycznym, czego skutkiem jest wydanie ostatecznej decyzji, która jeśli wszystko się zgadza, jest oczywiście pozytywna. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność zarówno odszkodowawczą jak i materialną, a tym samym zobowiązani są do:
  • posiadania przy sobie aktualnej książeczki szczepień,
  • sprzątania nieczystości,
  • wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka.
  Postanowienia dodatkowe:
  • w przypadku zwierząt pobierana jest kaucja w wysokość 200zł,
  • wysokość dodatkowej opłaty za zwierzęta ustalana jest indywidualnie, jednakże przeważnie oscyluje ona w granicach 20zł/doba,
  • bezwzględny zakaz pozostawiania zwierząt na terenie Ośrodka bez opieki (w przypadku stwierdzenia tego faktu właściciel ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania wczasowiczów),
  • w przypadku nie dokonania przed przyjazdem zgłoszenia zabranych ze sobą zwierząt, właściciele nie zostaną zameldowani na domkach, natomiast zadatek nie zostanie zwrócony,
  • jeśli fakt posiadania zwierząt zostanie ustalony w późniejszym terminie właściciele zostaną wydaleni z Ośrodka w trybie natychmiastowym bez wyrównania wcześniej poniesionych kosztów, lub w szczególnych przypadkach pobyt będzie mógł być kontynuowany po wniesieniu opłaty za zwierzęta w wysokości 50zł/doba każde.

Z góry dziękujemy za dostosowanie się do postanowień powyższego regulaminu, a tym samym życzymy Państwu miłego i udanego wypoczynku.

Facebook slider
Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.
Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.