Rezerwacja - skontatkuj się z nami:tel.: +48 500 393 005


Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego FORMATOR

Drodzy Goście!

Przed przybyciem na teren Ośrodka uprasza się o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin ten ma na celu służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku, a co za tym idzie sprawnej organizacji czynności związanych z pobytem.

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, a także przepisów przeciwpożarowych oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do poleceń administratora obiektu.
 2. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Klientów zasad zawartych w regulaminie.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 10.00 dnia następnego.
 4. Po przyjeździe do Ośrodka, w celu zameldowania, należy na wstępie okazać ważny dokument tożsamości.
 5. Do korzystania z usług Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem:
  • zadatek płatny z góry w momencie dokonania rezerwacji,
  • wysokość zadatku wynosi odpowiednio 30% całkowitej kwoty wynikającej z długości pobytu, jednakże minimalna jego kwota obejmuje tutaj koszt równoważny co najmniej dwóm dobom pobytu,
  • zadatek przepada w momencie wcześniejszej rezygnacji z usługi.
 6. Opłatę za pobyt, będącą różnicą kwoty całkowitej i wpłaconego wcześniej zadatku uregulować należy najpóźniej w pierwszym dniu pobytu podczas dokonywania czynności związanych z meldunkiem.
 7. Ośrodek pobiera dodatkowo opłatę za zużytą energię elektryczną w kwocie zgodnej z kwotą podaną w cenniku.
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 150zł, która zwracana jest po odbiorze domku, przy czynnościach związanych z wymeldowaniem w ostatnim dniu pobytu.
 9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu, po dokonaniu rezerwacji nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu, a co za tym idzie zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 10. Całodobowo na terenie Ośrodka przebywać mogą wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu według obowiązujących stawek.
 11. Ośrodek posiada dwa domki 4 - osobowe oraz jeden domek 6 - osobowy. W przypadku chęci zakwaterowania w domku większej ilości osób niż przewidziana jest w regulaminie, należy skontaktować się wcześniej z administratorem obiektu, celem dokonania dodatkowych ustaleń.
 12. Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Ośrodka dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu przez administratora obiektu. Każdy domek posiada przypisane do niego jedno bezpłatne miejsce parkingowe (właściciel kolejnego samochodu przypadającego na jeden domek zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty parkingowej).
 13. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uiścił on należną opłatę.
 14. W dniu zakończenia pobytu, bezpośrednio przed wyjazdem należy zgłosić się do administratora obiektu, celem dokonania odbioru domku i wymeldowania.
 15. Uprasza się o zachowanie należytego porządku zarówno na terenie Ośrodka, jak i w samym domku, a także jego bezpośrednim sąsiedztwie. Działanie takie pozwoli uniknąć wszelkiego rodzaju komplikacji i nieporozumień podczas czynności związanych z odbiorem.
 16. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach od 22.00 do 6.00.
 17. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest w Ośrodku wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 18. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez gości zarówno na terenie Ośrodka jak i w samych domkach, przez co wnosi się tutaj o zachowanie należytej staranności, związanej szczególnie z dbałością o zamykanie domków pod swoją nieobecność.
 19. Osoby zakłócające spokój lub nieprzestrzegające regulaminu, a także osoby korzystające z powierzonego im mienia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, mogą zostać obciążone przez administratora obiektu stosownymi karami finansowymi, adekwatnymi do wyrządzonych szkód. Ponadto w przypadku stwierdzania rażącego złamania regulaminu osoby takie mogą zostać w trybie natychmiastowym usunięte z terenu Ośrodka, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej kosztów.
 20. Uprasza się, aby wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia znajdującego się na terenie Ośrodka zgłaszane były na bieżąco bezpośrednio administratorowi obiektu.
 21. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętów, a także wszelkie awarie wynikające jednoznacznie z winy Klienta, zobowiązują Go do pokrycia kosztów napraw, oraz wymiany uszkodzonych urządzeń. Koszta te rozliczane są na miejscu.
 22. Zgubienie kluczy od domku, powoduje powstanie obowiązku uiszczenia opłaty za wymianę zamka.
 23. Zabrania się palenia zarówno w samych domkach jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
 24. Uprasza się o niekorzystanie z własnych urządzeń elektrycznych, które nie znajdują się na wyposażeniu domków, dotyczy to w szczególności urządzeń o wysokim poborze mocy.
 25. Rozpalanie grilla powinno odbywać się z zachowaniem bezpiecznej odległości od domku, chroniącej przed przypadkowym zaprószeniem pożaru.
 26. Administrator Ośrodka zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających lub takich, które zachowują się w sposób agresywny.
 27. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wczasowiczów, osoby niebędące klientami Ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie, aczkolwiek dopuszcza się tutaj możliwość odwiedzin Gości przez osoby trzecie. Fakt ten jednak powinien zostać odpowiednio wcześniej zgłoszony administratorowi obiektu. W takim przypadku Klient Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie nieprawidłowości będące wynikiem tychże odwiedzin.
 28. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku wiąże się z dodatkowa opłatą i możliwy jest jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, a co za tym idzie otrzymaniu wstępnej zgody jeszcze przed dokonaniem rezerwacji. Po przyjeździe administrator obiektu zobowiązany jest do weryfikacji danego zgłoszenia ze stanem faktycznym, czego skutkiem jest wydanie ostatecznej decyzji, która jeśli wszystko się zgadza, jest oczywiście pozytywna. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność zarówno odszkodowawczą jak i materialną, a tym samym zobowiązani są do:
  • posiadania przy sobie aktualnej książeczki szczepień,
  • sprzątania nieczystości,
  • wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka.
 29. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać w kontenerach znajdujących się w wyznaczonym na terenie Ośrodka miejscu.

Z góry dziękujemy za dostosowanie się do postanowień powyższego regulaminu, a tym samym życzymy Państwu miłego i udanego wypoczynku.

Facebook slider
Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.
Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.